ML King's Maximo Zavaleta captures boys 1600 title