Santa Clara High (CC) Santa Clara, CA, USA

Santa Clara High (CC)

3000 Benton St. Santa Clara, CA, USA

Roster

Coaches