Meet Information

Boys
1.5 Miles Freshmen
2.1 Miles Sophomores
2.1 Miles Juniors
2.1 Miles Seniors
Girls
1.5 Miles Sophomores
1.5 Miles Juniors
1.5 Miles Seniors
1.5 Miles Freshmen