Santa Teresa High (CC) San Jose, CA, USA

Santa Teresa High (CC)

6150 Snell Road San Jose, CA, USA

Roster

Coaches