Santa Cruz High (CC) Santa Cruz, CA, USA

Santa Cruz High (CC)

415 Walnut Ave. Santa Cruz, CA, USA

Schedule