Nikki Merritt
Duke University Durham NC USA
Santa Margarita Catholic High (SS) Rancho Santa Margarita CA USA
2018