Meet Information

10:00am Girls Division III
10:35am Boys Division III
11:10am Girls Division IV
11:45am Boys Division IV
12:20pm Girls Division V
12:55pm Boys Division V
1:30pm Girls Division I
2:05pm Boys Division I
2:40pm Girls Division II
3:15pm Boys Division II