West Ranch (SS) Results

Girls Athlete Place Results
Three Mile Run
18:49.39 Sophia Hoelzel 4th Girls Varsity
19:02.47 Abigail Welch 11th Girls Varsity
19:07.05 Shelbi Schauble 12th Girls Varsity
19:40.00 Peyton Washington 15th Girls Varsity
19:54.49 Samantha Breitbach 18th Girls Varsity
20:28.32 Lauren Smith 24th Girls Varsity
21:01.56 Malone Ericksonb 8th Girls FR/SO
21:22.39 Haley Fernandez 13th Girls FR/SO
22:24.29 Amelia Nesheim 22nd Girls FR/SO
23:16.72 Sally Gu 17th Girls JV
23:17.30 Sydney Zepeda 30th Girls FR/SO
23:50.63 Kailey Avalos 36th Girls FR/SO
24:04.07 Kylie Lindbom 38th Girls FR/SO
24:39.29 Mauri Dobbs 40th Girls Varsity
24:58.39 Jackie Roche 46th Girls FR/SO
25:01.30 Savannah Forte 47th Girls FR/SO
26:02.69 Maya Bogoniewski 57th Girls FR/SO
29:15.07 Xi Chen 44th Girls JV
31:10.73 SB Cameron Collier 45th Girls JV
Boys Athlete Place Results
Three Mile Run
16:07.61 Jack Arnold 1st Boys Varsity
16:11.03 Preston Pope 2nd Boys Varsity
16:21.91 Justin Sherfey 5th Boys Varsity
16:33.97 Isaiah Seidman 10th Boys Varsity
16:46.11 Jake Carver 16th Boys Varsity
17:01.34 Timothy Sterkel 19th Boys Varsity
17:17.29 Derek MOSKAL 6th Boys JV
17:32.67 Evan Bates 4th Boys FR/SO
17:34.80 Jonathon Mcdaniel 5th Boys FR/SO
18:04.16 Aleksander Bogoniewski 36th Boys Varsity
18:12.02 Bryce Fenenbock 23rd Boys JV
18:45.26 Thomas Bravo 35th Boys JV
18:59.08 Jacob Lee 37th Boys JV
19:01.49 Jacob Adel 39th Boys JV
19:09.96 Hunter Covarrubias 41st Boys JV
19:41.76 Fernando Bolio 47th Boys JV
20:27.55 Brandon Arana 58th Boys FR/SO
20:31.35 Joel Yoon 62nd Boys FR/SO
20:35.19 Matthew Go 59th Boys JV
21:01.11 SB Elijah Seidman 69th Boys FR/SO
21:18.20 Caleb Kefoury 73rd Boys FR/SO
21:37.51 Justin Jang 76th Boys FR/SO
22:02.28 Lucas Bedoya 78th Boys FR/SO
22:35.49 Ryan Black 82nd Boys FR/SO
22:41.30 Kyle Bateman 83rd Boys FR/SO
22:54.24 SB Jeffrey Loewe 73rd Boys JV
23:06.54 Gerardo Ortega 75th Boys JV
24:04.71 Jordan Ayson 94th Boys FR/SO
25:57.41 James Yeyna 99th Boys FR/SO